(sq)

Sipas këtij memorandumi, parashihet që gjatë vitit 2014 Agjencia Kosovare e Privatizimit të   paguaj  rreth 30 milion euro ne emër të Ndërmarrjeve Shoqërore për ato NSH të cilat kanë borxhe të evidentuara nga Administrata Tatimore. Bartja e mjeteve nga fondet e mirëbesimit të NSH-ve në likuidim do të bëhet duke u bazuar në nenin 41.3 …

(sq)

Ministri Beqaj theksoi se bëhet fjalë për një shërbim të ri e të digjitalizuar që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dha tatimpaguesve për të marrë shërbimet që kërkohen nga ATK. Administrata tatimore e Kosovës para disa ditëve ka lansuar 4 produkte te reja, katër deklarata të reja elektronike të cilat do të lehtësojnë punën …

(sq)

“Qëllimi i themelimit të këshillit është që ti ndihmohet biznesit në implementimin sa më të lehtë të legjislacionit tatimore dhe doganore, më pas rritja e transparencës së Doganës dhe Administratës Tatimore ndaj Komunitetit të Biznesit. Komuniteti i Biznesit tani e tutje bazuar në këtë Memorandum të cilin po  e nënshkruajmë sot do ta kenë mundësi …

(sq)

Njoftimi duhet të përmbajë: Informatat në lidhje me transferuesin dhe pranuesin e transferit; Kontratën në lidhje me kushtet e transferit të biznesit, specifikat duke përfshirë përshkrimin, sasitë dhe vlerën e pasurisë e cila transferohet. Sa i përket plotësimit të këtij Formulari, ju lutemi referojuni udhëzuesit të bashkëngjitur në këtë Formular, ku janë specifikuar të gjitha …

(sq)

Ai më tej bëri të ditur se Javën e ardhshme do të kemi edhe një zyrë tjetër të tillë në nivel rajonal, pra do të jetë qendra në Pejë dhe do të vazhdohet edhe me qendrat tjera rajonale që të ju ofrojmë qytetarëve shërbime sa më të mira  dhe në mënyrë të barabartë. Ndërsa, Drejtori …

(sq)

Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në mënyrë direkte krijon parakushte më të mira për ngritjen e  mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, në të gjitha fushat e jetës. Njëherësh, nxënësit patën mundësinë që të ndjekin spotet mediale të ATK-së për rolin dhe funksionin që luan Kuponi Fiskal. …

(sq)

Për periudhën Janar – Shtator  të vitit 2013, ATK ka arritë të mbledhë të hyra rreth  226.4 mil.€ që do të thotë se për 3 % ka tejkaluar projeksionet për vitin 2013.  Në krahasim me vitin e kaluar,  periudha e njëjtë është më e lartë, mbi 11 %, ose 23.1 milionë euro. Gjithashtu gjatë kësaj …

(sq)

Listën e bizneseve që u është anuluar çertifikata e TVSh-së, mund ta gjeni në ueb faqen e Administratës Tatimore të Kosovës, në linkun http://apps.atk-ks.org/bizpasiveapp/vatcertif/index.    Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

ATK, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tuaja tatimore. Në të kundërtën, do të jetë e shtrënguar që të ndërmarrë masat ndëshkuese gjegjëse, të përcaktuara me legjislacionin tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më të mira shëndetësore dhe sociale, mbrojtje …

(sq)

Si një nga masat që së shpejti do të ndërmerr Administrata Tatimore e Kosovës, do të bëjë bllokimin e importit të mallrave për të gjithë mos deklaruesit – nën deklaruesit e TVSh-së. Nëse edhe më pas, tatimpaguesit e tillë nuk do t’i përmbushin detyrimet e tyre tatimore, ATK do të anulojë / tërheqë Çertifikatën e …