(sq)

Të nderuar tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se afati i fundit për të dorëzuar Pasqyrën Përmbledhëse Tatimore Vjetore – WA, për pagesën e pagave është data 31 Janar 2013. Këtë pasqyrë vjetore barazuese obligohen ta dorëzojne në ATK, të gjithë punëdhënësit apo personat që është kërkuar të mbajnë tatimin në burim dhe që …

(sq)

Gjithashtu, në 2012 janë përfshirë edhe aktivitete të tjera siç janë: hapja e Qendrës për Shërbim të Tatimpaguesve në regjionin e Prishtinës,  e cila i shërben  mbi 28 mijë tatimpaguesve; realizimit i 36,083 vizitave përmbushëse, 27,675 vizitave vëzhguese, 886 kontrolleve, nga të cilat janë  vlerësuar me tatimin shtesë në shumë prej 31,5 milionë euro;  fiskalizimin …

(sq)

Qëllimi i këtij udhëzimi është që tatimpaguesit, të cilët janë të interesuar të pajisen me vërtetime tatimore t’u ofroj informata, se në çfarë mënyre dhe çfarë dokumentacioni duhet të përgatisin dhe të dorëzojnë në Zyrat e ATK-së, për t’u pajisur me një vërtetim tatimor dhe njëkohësisht stafit të Zyrave Regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të …

(sq)

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues: Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të Kosovës. …

(sq)

Nëse keni paqartësi rreth regjistrimit, deklarimit dhe pagesës në mënyrë elektronike për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, mund të drejtoheni tek zyra e juaj regjionale e ATK-së, ose të shkruani e-mail, në adresën: edi@atk-ks.org. Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

I nderuar tatimpagues, Sistemi Elektronik EDI, përveç mundësisë për deklarim dhe pagesë të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, tani mundëson edhe Korigjimin e deklaratës së TVSh-së. Korigjimi i deklaratës së TVSh-së përmes këtij sistemi është i mundur për të gjitha periudhat të cilat i keni deklaruar përmes sistemit EDI. Për periudhat tjera, korigjimin e deklaratave …

(sq)

Njoftohen të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, se shou programi Thirrja e Artë  nuk ka leje nga Administrata Tatimore e Kosovës,  që të organizoj lojë shpërblyese, ashtu siç  jeni  të informuar përmes disa publikimeve të vendosura në billboard dhe nga disa kanale të mediave. Duke pasur parasysh se Administrata Tatimore e Kosovës është kompetente …

(sq)

Instalimi i pajisjeve elektronike fiskale për pikate shitjes së derivateve të naftës, në fazën e parë, përfshinë bizneset e NJTM-së,  të cilat janë të obliguara të zbatojnë të gjitha kërkesat teknike për instalimin e këtyre pajisjeve fiskale. Me qëllim të realizimit sa më efikas të projektit të arkave fiskale, ATK ka bërë kategorizimin e bizneseve …

(sq)

Kjo qendër është duke ndihmuar mjaft shumë në reduktimin  e mundësive  për ndërveprime të pakëndshme,  me rreziqe për punëtorët dhe përparime tjera sipas praktikave pozitive, duke pretenduar kështu të bëhet  pika kryesore për kontakt, informim dhe asistencë për tatimpaguesin në të ardhmen. Për një vit Qendra e Thirrjeve ka realizuar 14.717 thirrje të suksesshme,  nga …

(sq)

Pra, nga data 01 Nëntor 2012, mënyra e deklarimit elektronik të tatimeve – përmes EDI-t, do të jetë forma e vetme e deklarimit për të gjithë tatimpaguesit, nga të cilët kërkohet të deklarojnë Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale. Ky proces është duke funksionuar në nivelin e duhur, si dhe është vlerësuar lart, si nga …