Njoftim për tatimpagues – ATK do të konfiskojë printerët jo-fiskal

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju do të kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore.  Administrata Tatimore e Kosovës

Komunikatë për media – Verifikimi i mallit pa dokumentacion

Gjatë këtyre kontrolleve, kërkohet verifikimi i prejardhjes së mallit, bazuar Nenin 19 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010: – DUD-in Doganor, i cili dëshmon se mallrat kanë kaluar përmes kufirit dhe i janë nënshtruar procedurave doganore. Në këto raste është me rëndësi të evidentohet marrësi i mallrave, – Dokumenti i Transportit / Fletë-dërgesa – I tërë …

Njoftim pë tatimpagues – Pezullohet afati për fiskalizim tek shitësit e derivateve të naftës

Vendimi për pezullim është marrë më 21.03.2014, në takimin e përbashkët në mes të : Ministrisë së Financave Administratës Tatimore të Kosovës Shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Odës Ekonomike Amerikane dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Pezullimi i njoftimit të sipërpërmendur do të vlej deri në njoftimin e radhës i cili do të publikohet nga  Administrata …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me Legjislacionin Tatimor: Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të paraqitjes …

Komunikatë për media – Takime pune në mes AKB dhe ATK

Kryetari i AKB-së, z.Agim Shahini në këtë drejtim potencoi se duhet të vazhdohet bashkëpunimi dhe ngritja e kapacitete të të dyja institucioneve të mbledhjes së të hyrave duke synuar çdo herë trajtimin e barabartë dhe me transparencë. “Nuk duhet që dikush të jetë më i privilegjuar se palët tjetra, apo në këtë drejtim të mos …

ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit”

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që bizneseve të cilat janë të interesuara të bëjnë transferim të pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit, t’u ofroj informata për hapat që duhet ndërmarrë për të bërë ndryshimet e tilla. Ky Vendim hyri në fuqi me datë, 20.03.2014. Vendimin Shpjegues Publik, për Procedurat për Transferimin e …

Pajisu me Arkë Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!

Disa nga veprimtaritë, si: tregti, prodhim, shërbim, shëndetësi, hoteleri, arsim, transport, artistike-zbavitëse, etj. nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kupon fiskal. Identifikimi dhe fiskalizimi i bizneseve të cilat nuk janë të pajisura me Arka Fiskale, si dhe identifikimi dhe ndërmarrja e masave korrigjuese …