(sq)

Shprehur në vlera monetare, vetëm gjatë periudhës Janar- Prill 2013,  nga rreth 270 mijë kontribuues të rregullt, përmes  kësaj forme të deklarimit elektronik janë deklaruar dhe paguar për 230 mijë të punësuar Tatimin në Paga mbi 17 milionë euro dhe Kontributet Pensionale, rreth 36 milionë euro të cilat janë transferuar në llogarit e Fondit për …

(sq)

Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i  Drejtorisë së Tatimeve në Turqi z. Sinashi Candan, duke falënderuar  zëvendësministrin Avdiu për mikpritjen, shprehu gatishmërinë  e tij dhe të shtetit turk për bashkëpunim të ndërsjellët. Ndërsa, drejtori  i Administratës Tatimore të Kosovës, Behxhet Haliti, tha se  “Shkëmbimi i përvojave të avancuara është shtysë e madhe për veprimtaritë tona tatimore. Takimet në …

(sq)

Zëvendësministri Avdiu tha se Ministria e Financave vlerëson lartë punën dhe angazhimin që ka bërë ATK-ja, dhe njëkohësisht potencoi se Ministria e Financave do t’i ofrojë mbështetje të vazhdueshme këtij institucioni  për çdo aktivitet i cili do të ndihmojë në ofrimin e kushteve sa më të mira për përmbushje të obligimeve tatimore. Ndërsa, drejtori i …

(sq)

Misioni i EULEX-it,  ka vazhduar të mbështes edhe më tutje Administratën Tatimore të Kosovës me një donacion prej 20 veturave të dhuruara. Tipi i këtyre veturave është Golf 4. Këto automjete nga ATK  do të  përdoren për zhvillimin e aktiviteteve operative përmbushëse, kontroll, vizita vëzhguese, vizita përmbushëse etj . Këto mjete përdoren nga zyrtare tereni …

(sq)

Udhëzues mbi paraqitjen e Informacioneve mbi Evazionin tatimor, korrupsionin apo sjelljet jo të mira të stafit të ATK-së, Broshura – Regjistrohu, Deklaro dhe Paguaj Tatimin, Vendimi i Qeverisë lidhur me zgjatjen e periudhës kalimtare të lirimeve nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar deri me 31.12.2014, Njoftimet e fundit të bëra nga ATK, si: Regjistrimi i …

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Data Regjioni  Ora Vendodhja 19.02.2013 Mitrovicë 10:00 Salla e Trajnimeve – Zyra Regjionale Mitrovicë 20.02.2013 Gjilan 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Gjilan 21.02.2013 Ferizaj 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Ferizaj 22.02.2013 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Prizren 25.02.2013 Gjakovë 10:30 Salla e …

(sq)

Të nderuar tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se afati i fundit për të dorëzuar Pasqyrën Përmbledhëse Tatimore Vjetore – WA, për pagesën e pagave është data 31 Janar 2013. Këtë pasqyrë vjetore barazuese obligohen ta dorëzojne në ATK, të gjithë punëdhënësit apo personat që është kërkuar të mbajnë tatimin në burim dhe që …

(sq)

Gjithashtu, në 2012 janë përfshirë edhe aktivitete të tjera siç janë: hapja e Qendrës për Shërbim të Tatimpaguesve në regjionin e Prishtinës,  e cila i shërben  mbi 28 mijë tatimpaguesve; realizimit i 36,083 vizitave përmbushëse, 27,675 vizitave vëzhguese, 886 kontrolleve, nga të cilat janë  vlerësuar me tatimin shtesë në shumë prej 31,5 milionë euro;  fiskalizimin …

(sq)

Qëllimi i këtij udhëzimi është që tatimpaguesit, të cilët janë të interesuar të pajisen me vërtetime tatimore t’u ofroj informata, se në çfarë mënyre dhe çfarë dokumentacioni duhet të përgatisin dhe të dorëzojnë në Zyrat e ATK-së, për t’u pajisur me një vërtetim tatimor dhe njëkohësisht stafit të Zyrave Regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të …

(sq)

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues: Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos. Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të Kosovës. …