ATK, realizoi seminaret me tatimpagues

Qëllimi i mbajtjes së këtyre sminareve ishte prezantimi i mënyrës së deklarimit vjetor, duke përfshirë: deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat Personale, deklarimin dhe pagesën e Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, deklarimin e të Ardhurave nga Ortakëritë, Raportimin e Blerjeve mbi 500€, Tatimin e Mbajtur në Burim dhe Procedurat e Rimbursimit të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata e Kosovës dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës nënshkruan marrëveshje mirëkuptimi

  “Është shumë më rëndësi që ky bashkëpunim të finalizohet dhe të respektojmë të dyja palët atë që është cekur në Marrëveshjen e Mirëkuptimit. Ne edhe në të kaluarën kemi pas bashkëpunim me ATK-në, por kjo marrëveshje formalizon edhe në kuptimin juridik kontributin që japin të dyja institucionet”, tha z. Krasniqi. Drejtori i ATK-së, Behxhet …

Njoftimin për Tatimpagues – Lidhur me afatet për fiskalizim

Administrata Tatimore e Kosovës është e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe obligimeve që dalin nga legjislacioni tatimor dhe plani strategjik i ATK-së. Kontribut të veçantë në ngritjen e mirëqenies për të gjithë qytetarët e Kosovës,  kanë të gjithë tatimpaguesit që i kryejnë me obligimet e tyre tatimore konform kërkesave të legjislacionit tatimor, të aplikueshëm …

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS Organizon SEMINAR ME TATIMPAGUES

TEMA: Deklarimi vjetor, PD,CD,DO,Raportimi i blerjve mbi 500 €, Tatimi i Mbajtur në Burim etj. Procedurat e Rimbursimit SEMINARI MBAHET: Në këto seminare marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD,CD, DO, Raportimi …

Njoftim për Tatimpagues – Verifikimi i librave dhe regjistrimeve të veprimtarive ekonomike

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Veprimtaritë ekonomike, të cilat krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizik, blerjet nga personat fizik, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal …

Njoftim për tatimpagues – Zona A e ndaluar për organizimin e Lojërave të Fatit në Komunën e Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në ligjin 04/L-080 si dhe udhëzimin administrativ ( NR. 3/2013) të këtij ligji kërkon nga të gjitha subjektet që organizojnë lojërat e fatit që të respektojnë ligjin për lojërat e fatit, respektimin e distancës prej objekteve edukativo–arsimore, institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale. Bashkangjitur gjeni hartën ‘Zonën A për …