(sq)

Zyrtarët nga ATK janë trajnuar në përgatitjen e strategjisë, teknikat e hetimit,  trajtimin e rasteve të ndërlikuara, trajtimin e industrive të caktuara dhe ndërlidhjen e aktiviteteve kur shmangia është prezente. Ky trajnim do t’i paraprijë hartimit të një strategjie më efikase nga ATK, për vlerësimin e rrezikut dhe menaxhimin e tij,  duke bërë të mundur …

(sq)

Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, Administrata Tatimore e Kosovës, kishte përgatitur materialin në formë vizuale, enkas për nivelin e njohurive të nxënësve, të cilin para të pranishmëve e shpalosi Menaxheri i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve, Sami Salihu. Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në …

(sq)

Nga ana tjetër zt. Aruqaj nga policia e Kosovës theksoj se gjate kësaj periudhe ka arrestuar 24 persona te involvuar ne kontrabandim me mallra, 11 nga këta janë në paraburgim kurse pjesa tjetër janë liruar në procedura të rregullta gjyqësore. Gjithashtu vlen te theksohet se grupi punues është duke u përkrahur edhe nga Prokuroria e …

(sq)

Kryeshefi i AUV njoftoi për aktivitete e Agjencionit dhe shprehu gatishmërinë për mbështetje përmes ofrimit të të dhënave lidhur me raportimin e therjeve të kafshëve të gjalla, mënyrën e verifikimit të sasisë se mishit në mishtore dhe dyqane tjera të mishit përmes certifikatave te therjeve, me të dhënat për numrin e lëkurave qe tregtohen brenda …

VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR. 03/2013 – Për trajtimin tatimor të furnizimeve dhe importeve kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian

BAZA LIGJORE  Personat e tatueshëm që ekskluzivisht janë të përfshirë në kryerjen e furnizimeve të liruara në pajtim me nënparagrafin 3.1 të Nenit 33 të Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSh-në kur furnizohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian, munden pavarësisht nga nënparagrafi 2.2 i Nenit 40 të Ligjit Nr. 03/L-146 për TVSh-në të kërkojnë në baza mujore …

(sq)

Procedurat e ndryshuara nga 01 Nëntor 2013: 1. Urdhër Blerja për lirim nga TVSh, si dokument i cili është vërtetuar nga donatori apo personi tjetër i autorizuar nga donatori apo personi i cili është i liruar prej TVSh-së (KFOR, Ambasada, Banka Botërore, OJQ implementues të projekteve, etj) në importet, nuk kërkohet të merret konfirmim nga …

(sq)

Sipas këtij memorandumi, parashihet që gjatë vitit 2014 Agjencia Kosovare e Privatizimit të   paguaj  rreth 30 milion euro ne emër të Ndërmarrjeve Shoqërore për ato NSH të cilat kanë borxhe të evidentuara nga Administrata Tatimore. Bartja e mjeteve nga fondet e mirëbesimit të NSH-ve në likuidim do të bëhet duke u bazuar në nenin 41.3 …

(sq)

Ministri Beqaj theksoi se bëhet fjalë për një shërbim të ri e të digjitalizuar që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dha tatimpaguesve për të marrë shërbimet që kërkohen nga ATK. Administrata tatimore e Kosovës para disa ditëve ka lansuar 4 produkte te reja, katër deklarata të reja elektronike të cilat do të lehtësojnë punën …

(sq)

“Qëllimi i themelimit të këshillit është që ti ndihmohet biznesit në implementimin sa më të lehtë të legjislacionit tatimore dhe doganore, më pas rritja e transparencës së Doganës dhe Administratës Tatimore ndaj Komunitetit të Biznesit. Komuniteti i Biznesit tani e tutje bazuar në këtë Memorandum të cilin po  e nënshkruajmë sot do ta kenë mundësi …

(sq)

Njoftimi duhet të përmbajë: Informatat në lidhje me transferuesin dhe pranuesin e transferit; Kontratën në lidhje me kushtet e transferit të biznesit, specifikat duke përfshirë përshkrimin, sasitë dhe vlerën e pasurisë e cila transferohet. Sa i përket plotësimit të këtij Formulari, ju lutemi referojuni udhëzuesit të bashkëngjitur në këtë Formular, ku janë specifikuar të gjitha …