(sq)

Kjo qendër është duke ndihmuar mjaft shumë në reduktimin  e mundësive  për ndërveprime të pakëndshme,  me rreziqe për punëtorët dhe përparime tjera sipas praktikave pozitive, duke pretenduar kështu të bëhet  pika kryesore për kontakt, informim dhe asistencë për tatimpaguesin në të ardhmen. Për një vit Qendra e Thirrjeve ka realizuar 14.717 thirrje të suksesshme,  nga …

(sq)

Pra, nga data 01 Nëntor 2012, mënyra e deklarimit elektronik të tatimeve – përmes EDI-t, do të jetë forma e vetme e deklarimit për të gjithë tatimpaguesit, nga të cilët kërkohet të deklarojnë Tatimin në Paga dhe Kontribute Pensionale. Ky proces është duke funksionuar në nivelin e duhur, si dhe është vlerësuar lart, si nga …

(sq)

Për Bizneset e Vogla Individuale me qarkullim deri në 50,000€, të cilat nuk kanë përzgjedhur të tatohen në bazë të të ardhurave reale, obligimi për pagesë në emër të Kontibuteve Pensionale do të jetë: 1/3 e shumës së tatimit me një kufi maximal që është trefishi i asaj shume, ndërsa minimum 30% i pages minimale. …

(sq)

Gjatë takimit pjesëmarrësit – palët e interesit, kanë shprehur edhe njëherë gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të çfarëdo projekti, i cili është në interes të tatimpaguesve. Ata po ashtu, theksuan se ngritja e kapaciteteve vepruese, rritja e shërbimeve kualitative ndaj tatimpagueseve, janë indikatorët kryesor të cilët u mundësojnë atyre të deklarojnë dhe paguajn tatimet në …

(sq)

Anëtarët e SHKÇAK, u njoftuan edhe përmes shembujve se si bëhet Deklarimi dhe pagesa e tatimit për bizneset me qarkullim deri në 50.000 euro sipas Ligjit Nr. 04/L-104 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhura Personale dhe Ligjit Nr. 04/L-103 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për …

(sq)

Tatimpaguesit e Lojërave të Fatit, u njoftuan me dispozitat ligjore të rregulluara me Ligjin për Lojërat e Fatit, si: mënyrën e organizimit dhe funksionimin e Lojërave të Fatit, licencimi i subjekteve dhe regjistrimi i punonjësve të Lojërave të Fatit, themelimi i autoritetit të Lojërave të Fatit dhe mbikëqyrja e tyre, ndëshkimet për shkelje të dispozitave …

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për deklarimin dhe pagesën e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50.000 euro në lëmin e shërbimeve. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues është rregullimi i çështjeve tatimore për tatimpaguesit që kërkohet të deklarojnë dhe paguajnë detyrimin tatimor, sipas : a) Ligjit …

(sq)

3. Tatimpaguesi që zgjedhë t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e identifikuara në paragrafin 4 të këtij neni për cilëndo periudhë tatimore kërkohet t’i përgatisë librat dhe regjistrimet e tilla për periudhën tatimore në të cilën zgjedhja (opsioni) është bërë, plus së paku tri (3) periudha tatimore pasuese, sikurse është paraparë në aktin nënligjor të lëshuar …

Komunikatë për media – Rezultatet e deritanishme të ATK-së inkurajojnë donatoret për mbështetje të mëtutjeshme

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator. Me ç’rast,  pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë përfaqësues nga Ministria e Financave, USAID, FMN, Zyra e Komisionit Evropian dhe SIDA. Në takim para të pranishmeve ATK-ja ka prezantuar rezultatet e deri tanishme, duke përfshirë këtu ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, trajtimin e barabartë …