(sq)

seminari_OJQTEMA:

DETYRIMI PËR TË PAGUAR TVSH-NË PËR FURNIZIMIN E SHËRBIMEVE NË LËMIN E NDËRTIMIT – APLIKIMI I NGARKESËS SË KUNDËRT

 

ORARI

 

 

 

 

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të intresuar me qëllim që të informohen për aplikimin e ngarkesës së kundërt për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit.

Për informata tjera kontaktoni

Tel.: 038/200-250-17,
e-mail: info@atk-ks.org,
web: www.atk-ks.org