Nga data 23 mars 2018, janë bërë disa ndryshime të vogla në formatin e elementit të DocRefId-së, ku karakteret jo-alfanumerike përveç pikave dhe vizave, nuk do të lejohen në <DocRefId>.
Ky ndryshim është reflektuar edhe tek Pyetjet e shpeshta (FAQ) në faqen e IRS-it, më konkretisht tek FAQ 9a tek seksioni 1.3. Për formatin e saktë të elementit të DocRefId-së mundeni t’i referoheni linkut.

Për më tepër shih në linkun.