Njoftim për Media – ATK realizoi Seminar për nxënësit e Shkollave të Mesme në Gjakovë

Publikuar më December 3, 2014 15:59

Nxenesit2Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Drejtorinë e Arsimit në Komunën e Gjakovës, me datë 02.12.2014 ka mbajtur Seminar një ditor për nxënësit, konkretisht maturantët e Shkollave të Mesme, me temën “Sistemi Tatimor në Kosovë”.

Qëllimi i këtij seminari ishte edukimi i nxënësve/maturantëve, lidhur me funksionimin e sistemit Tatimor në Kosovë.

Prezantimi është mbajtur për tri grupe të nxënësve në amfiteatrin e Gjimnazit “Hajdar Dushi” në Gjakovë. Pjesëmarrës në këtë seminar ishin nxënësit/maturantët e Shkollave të Mesme, si: Gjimnazi “Hajdar Dushi”, Shkolla e Mesme Ekonomike “ Kadri Kusari”, Shkolla e Mesme “Nexhmendin Nixha”, si dhe Qendra për Aftësim Profesional “Gjon Nikollë Kazazi”.

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: Çfarë janë tatimet?, Si mblidhen tatimet?, Çfarë janë taksat?, Cilët janë Trupat Administrativ Tatimor?, Llojet e tatimeve, Normat tatimore, Përmbushja e detyrimeve tatimore, Parimet bazë të ndërtimit të një sistemi tatimor, Lehtësitë në pagesë të tatimeve, Vetëdijesimi për të marrë kuponin fiskal dhe Linja e bashkëpunimit pa pagesë. Po ashtu, gjatë prezantimit, nxënësve/maturantëve iu mundësua ndjekja e spoteve të përgatitura nga ATK.  Nxenesit1

Gjatë këtij seminari, nxënësit parashtruan pyetje të ndryshme lidhur me temat e prezantuara. Për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesi i seminarit, Sami Salihu – Menaxher i Lartë i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve.

Nxënësve u janë shpërndarë materiale informuese nga ATK, si: Fletëpalosjet dhe Broshurat: “Informata të Përgjithshme për Administratën Tatimore të Kosovës, Të drejtat dhe obligimet e Tatimpaguesit, Pyetje – Përgjigje për TVSh, TAK, TAP, Informata për Borxhin Tatimor, Udhëzues mbi paraqitjen e informacioneve mbi Evazionin tatimor, Korrupsionin apo sjelljet jo të mira të stafit të ATK-së, Instalo Pajisje Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal, Të Ardhurat tuaja janë objekt tatimi”, “Mbajë dokumentacionin sipas Ligjit” dhe “Regjistrohu, deklaro dhe paguaj tatimin”.

Administrata Tatimore e Kosovës