Njoftim për ndërmarrje publike -Shuma e tatueshme në furnizimet për TVSH

Ndërmarrjet Publike, të cilat ende nuk i kanë kaluar 18 muaj nga data e arritjes së marrëveshjes, mund të deklarojnë dhe paguajnë TVSh sipas inkasimit deri në skadimin e afatit të marrëveshjes.

Ndërsa, Ndërmarrjet Publike, të cilat nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën sipas Vendimit Shpjegues Publik Nr. 02/2013, mund të bëjnë kërkesë në ATK që të hyjnë në marrëveshje për të deklaruar dhe paguar TVSh në bazë të inkasimit.

 

Administrata Tatimore e Kosovës