Njoftim për tatimpagues – Administrata Tatimore e Kosovës nxjerr Vendimin Shpjegues Publik për të Ardhurat e Tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 14.03.2014.

Vendimin Shpjegues Publik, për Të Ardhurat e Tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikim – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës