NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik për të Ardhurat e Tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë

Publikuar më March 18, 2014 16:09

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2014 për Të Ardhurat e Tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë, i cili rregullon trajtimin për çështje tatimore, lidhur me projektet dhe kontratat afatgjate nga aspekti i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhura Personale dhe Tatimit në të Ardhura të Korporatave.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, respektivisht mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar dhe Tatimit në të Ardhurat Personale, gjegjësisht Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit e angazhuar në projekte dhe kontrata afatgjate ndërtimore, që janë subjekt i Nenit 6 të Udhëzimit Administrativ Nr.13/2010, gjegjësisht Nenit 4 të Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2014.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 14.03.2014.

Vendimin Shpjegues Publik, për Të Ardhurat e Tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikim – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës