OBAVEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE – Poreska Administracija Kosova, izdaje Odluku za Javno Objašnjenje o oporezivanim prihodima iz dugoročne izgradnje

Objavleno na март 18, 2014 16:09

Poreska Administracija Kosova je izdala Odluku za Javno Objašnjenje br. 01/2014 o oporezivanim prihodima iz dugoročne izgradnje, koja uređuje postupanje za poresko pitanje, u vezi projekata i dugoročnih ugovora u pogledu Poreza na Dodatu Vrednost, Poreza na Lični Dohodak i Poreza na Prihod Korporacija.

Svrha ove Odluke za Javno Objašnjenje, je da razjašnjavaju poreske obaveze, odnosno način deklaracije i naplate Poreza na Dodatu Vrednost i Poreza na Lični Dohodak, odnosno i Poreza na Prihod Korporacija za poreske obveznike koji su angažovani u građevinskim projektima i dugoročnim ugovorima, koji su predmet člana 6. Administrativnog Uputstva br.13/2010 odnosno člana 4. Administrativnog Uputstva  br. 14/ 2014.

Ova Odluka je stupila na snagu na dan: 14.03.2014.

Odluke za Javno Objašnjenje o oporezivanim prihodima iz dugoročne izgradnje je dostupna na internet stranici PAK-a  www.atk-ks.org u link  Publikacije- Javna objašnjenja.

Poreska Administracija Kosova