NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik 01/2015 METODAT INDIREKTE TË KONTROLLIT

Publikuar më May 18, 2015 13:47

Shpjegimi publik012015Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj të drejtën, mënyrën dhe rrethanat në të cilat bazohet Administrata Tatimore e Kosovës me rastin e aplikimit të Metodave Indirekte të Kontrollit për të bërë vlerësimin objektiv të detyrimit tatimor të tatimpaguesit.

Misioni i ATK-së është zhvillimi në nivelin më të lartë të përmbushjes vullnetare në përputhje me ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi e gjithashtu edhe dhënia e shërbimeve profesionale, transparente dhe efektive për tatimpaguesin.

Mirëpo, Administrata Tatimore ka obligim dhe detyrë të vendosur me ligj që të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të dispozitave ligjore për të gjithë tatimpaguesit, në mënyrë të njëjtë për situata të njëjta.

Zgjedhja e metodës indirekte që duhet të përdoret kur bëhen  përpjekje për të përcaktuar të ardhurat e sakta të tatimpaguesit do të varet nga natyra e biznesit, faktorët e veçantë dhe rrethanat e rastit.

ATK, inkurajon të gjithë tatimpaguesit që t’i përgjigjen në mënyrë të saktë detyrimeve tatimore, në të kundërtën ATK, do të detyrohet që të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor.

Vendimin Shpjegues Publik, për trajtimin tatimor të Metodave Indirekte të Kontrollit (MIK), mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

 

Administrata Tatimore e Kosovës