Njoftim për tatimpagues – ATK nxjerr vendimin shpjegues publik “Lindja e detyrimeve tatimore për TVSH mbi mallërat e vendosura në aranzhimet e Doganës si Depot Doganore”

Vendimin Shpjegues Publik, për lindjen e detyrimeve tatimore për TVSh mbi mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës