NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik TATUARJA E PENSIONEVE ME RASTIN E TËRHEQJES NGA FKPK

Publikuar më December 23, 2014 09:08

ShpjegimetPublike062014ShAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 06/2014 – tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga FKPK.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit në të Ardhurat Personale, për tatimpaguesit që përfitojnë të ardhura në emër të pensioneve me shumë të tërësishme, si dhe duke përfshirë atë në faza.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 01.01.2015.

Vendimin Shpjegues Publik, për trajtimin tatimor të përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës