(sq)

Vendimin Shpjegues Publik, për trajtimin tatimor të përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës