NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr vendimin shpjegues publik – Trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë – Shujtave për të punësuarit

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 25.11.2014.

Vendimin Shpjegues Publik, për trajtimin tatimor të përfitimeve në natyrë – shujtave për të punësuarit, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës