NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Publikuar më November 26, 2014 09:16

Imazhi042014ShAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 04/2014 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit, veprimtaria e të cilëve është e lidhur me importin e mallrave / pajisjeve, në rastet kur këto importe iu nënshtrohen Vlerësimeve apo Rivlerësimeve Doganore.

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 25.11.2014.

Vendimin Shpjegues Publik, për Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës