Njoftim për tatimpagues – ATK rifreskoi doracakun Pyetje-Përgjigje

Doracaku – Pyetje & Përgjigje, i cili do të rifreskohet në vazhdimësi, aktualisht përfshinë trembëdhjetë (13) kapituj, si: Regjistrimi i tatimpaguesve, Deklarimi, Ç’regjistrimi i Biznesit, Deklarimi Elektronik, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Tatimi në të Ardhura Personale, Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, Pagesa e Tatimeve, Arkat Fiskale, Ankesat, Mbledhja e Detyrueshme, Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro, etj.

ATK, është e përkushtuar që të krijojë siguri më të lartë për tatimpaguesit/opinionin publik, përmes ofrimit të shërbimeve profesionale, transparente dhe efikase konform Legjislacionit Tatimor.

Doracaku – Pyetje & Përgjigje, tashmë është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org.

Administrata Tatimore e Kosovës