Njoftim për tatimpagues – ATK, rifreskon listat e bizneseve të publikuara në ueb-faqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në bazë të Nenit 12 dhe 23 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Nenit 9; 12; 13; 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010, në ueb-faqe vazhdimisht bën publikimin e listës së bizneseve:

• Bizneset e de-aktivizuara nga ATK
• Bizneset e ç’regjistruara pas kërkesës së tatimpaguesit
• Bizneset që i’u është anuluar Çertifikata e TVSh-së

Këto lista, rifreskohen vazhdimisht nga ATK, kështu që çdo tatimpagues duhet të bëjë verifikimin e këtyre listave, pasi që transaksionet e kryera me bizneset e publikuara,  nuk do t’u njihen për qëllime të shpenzimit në një deklaratë tatimore të të ardhurave apo të drejtës për të zbritur TVSh-në.

Listat e bizneseve të lartcekura, mund ti gjeni në ueb faqen e Administratës Tatimore të Kosovës, në linkun: http://www.atk-ks.org/non-active-taxpayers/

 Administrata Tatimore e Kosovës