(sq)

Këto lista, rifreskohen vazhdimisht nga ATK, kështu që çdo tatimpagues duhet të bëjë verifikimin e këtyre listave, pasi që transaksionet e kryera me bizneset e publikuara,  nuk do t’u njihen për qëllime të shpenzimit në një deklaratë tatimore të të ardhurave apo të drejtës për të zbritur TVSh-në.

Listat e bizneseve të lartcekura, mund ti gjeni në ueb faqen e Administratës Tatimore të Kosovës, në linkun: http://www.atk-ks.org/non-active-taxpayers/

 Administrata Tatimore e Kosovës