(sq)

Konkretisht këtë mundësi do ta kenë tatimpaguesit të cilët deklarojnë me formularët, si në vijim:

  • Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhura Personale – PD
  • Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhura të Korporatave – CD

Pra, duke filluar nga 01 Mars 2014, Bizneset Individuale dhe Korporatat do të kenë mundësinë që të dorëzojnë Deklaratën Vjetore për periudhën 2013, përmes Sistemit Elektronik – EDI.

Kategorisë së bizneseve të lartpërmendura u ofrojmë mundësinë e deklarimit dhe pagesës në mënyrë manuale dhe elektronike deri më 31 Dhjetor 2014, në mënyrë që brenda kësaj periudhe të mjaftueshme kohore të njihen me aplikimin e këtij shërbimi elektronik. Ndërsa, nga viti 2015, kur kërkohet të deklarohet për vitin 2014, forma e vetme e Deklarimit Vjetor, do të jetë – deklarimi dhe pagesa përmes sistemit Elektronik – EDI.

Sa i përket aplikimit të deklarimit dhe pagesës së Deklaratës Vjetore në mënyrë elektronike, ne do t’ju njoftojmë me kohë për mënyrën e deklarimit dhe pagesës, përmes Udhëzuesit për deklarim dhe pagesë të Deklarimit Vjetor në mënyrë elektronike.

Administrata Tatimore e Kosovës