(sq)

Ne raste të tilla ATK është e autorizuar që të ndërmarr veprimet e nevojshme në bazë të kompetencave me qëllim të verifikimit të librave dhe regjistrimeve të tatimpaguesve dhe përcaktimit të drejt të obligimeve tatimore.

Përparësitë e përmbushjes vullnetare të prezantimit të librave dhe regjistrimeve sipas kërkesave Ligjore:

Nëse përmbushni vullnetarisht mbajtjen dhe prezantimin e librave dhe regjistrimeve sipas kërkesave Ligjore nuk do të bëheni objekt ndëshkimi nga ana e ATK-së. Nëse nuk keni përmbushur vullnetarisht mbajtjen dhe prezantimin e librave dhe regjistrimeve ju ftojmë që vullnetarisht të bëni korrigjimin e tyre për të reflektuar gjendje reale mbi afarizmin tuaj sepse në këtë mënyrë Ligji mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat ju ofron lehtësira për tatimin shtesë të /pa deklaruar me kohë.

Synimi ynë i vetëm është ngritja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, andaj ju inkurajojmë që të paguani detyrimet tuaja tatimore në mënyrë që të mos bëheni objekt i  ndëshkimeve.