(sq)

Njoftimi duhet të përmbajë:

  • Informatat në lidhje me transferuesin dhe pranuesin e transferit;
  • Kontratën në lidhje me kushtet e transferit të biznesit, specifikat duke përfshirë përshkrimin, sasitë dhe vlerën e pasurisë e cila transferohet.

Sa i përket plotësimit të këtij Formulari, ju lutemi referojuni udhëzuesit të bashkëngjitur në këtë Formular, ku janë specifikuar të gjitha pikat konkrete, të cilat duhet t’i keni parasysh gjatë plotësimit të Njoftimit.

Njoftimin për Transfer të Biznesit, mund ta gjeni në ueb – faqen e ATK-së, www.atk-ks.org,  përmes linkut Shkarko deklaratën Tatimore, ku, në momentin që hapet ky link, në anën e djathtë të kësaj faqeje mund të shkarkoni Njoftimin për Transfer të Biznesit.

Njoftimi i plotësuar dhe i shoqëruar me dokumentacionin përcjellës, duhet të dorëzohet në Zyrën përkatëse Regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të tatimpaguesve.