Njoftim për tatimpagues – Kërkesë për respektimin e ligjit për lojërat e fatit

ATK, ju rikujton se  pikat të cilat janë  mbyllur  për arsyet e cekura apo për çfarëdo arsye tjetër,  nuk mund të veprojnë në asnjë lokacion tjetër, pa marr aprovimin nga ATK.

Prandaj, Administrata Tatimore e Kosovës, kërkon nga  të gjitha subjektet që organizojnë lojëra të  fatit, të respektojnë Ligjin  Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit si dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2013.

Në të kundërtën, në të gjitha rastet ku konstatohet se është ushtruar veprimtaria e lojërave të fatit  në kundërshtim me ligjin për lojërat e fatit, pa marr  pëlqimin  nga institucionet përkatëse , ATK do të ndërmerr të gjitha masat ndëshkuese në përputhje me dispozitat  ligjore, duke mos përjashtuar  edhe tërheqjen e licencës.

Në  rastet kur ATK aplikon masa ndëshkuese, tatimpaguesi i pakënaqur me përcaktimin zyrtar të ATK-së, mund të paraqesë ankesë në Departamentin e Ankesave-ATK, për të ri-shqyrtuar përcaktimin zyrtar brenda 30 ditëve, nga data kur tatimpaguesi ka pranuar përcaktimin zyrtar.