(sq)

  • Nëse një tatimpagues i përshkruar më lartë nuk ka të ardhura në një periudhë tremujore, nuk kërkohet pagesë, por tatimpaguesi duhet të dorëzojë deklaratën e këstit tremujor për periudhën kur nuk ka obligim tatimor.

Për më shumë sqarime, po ju japim disa shembuj:

tabela

 

Pra, obligimi për të paguar nuk mund të jetë më i vogël se 37.50€

 

 

Administrata Tatimore e Kosovës