Njoftim për tatimpagues – Pagesat më të vogla se 37.50€

Publikuar më July 10, 2013 09:00

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në bazë të Nenit 43 të Ligjit Nr. 03/L-161, i ndryshuar me Nenin 4 të Ligjit Nr. 04/L-104 për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Nenit 35 të Ligjit Nr. 03/L-162, i ndryshuar me Nenin 3 të Ligjit Nr. 04/L-103 për Tatimin në të Ardhura të Korporatave, tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore nga veprimtaritë afariste deri në 50.000€ duke mos përfshirë ata të cilët vullnetarisht deklarojnë në të ardhura reale,  duhet të paguajnë:

  • Tre për qind (3%) të të ardhurave bruto nga tregtia, transporti, bujqësia dhe veprimtaritë e ngjashme ekonomike të çdo tremujori, por jo më pak se 37.50€ për tremujor.
  • Nëntë për qind (9%) të të ardhurave bruto nga shërbimet, veprimtaritë profesionale, të zanatit, të argëtimit dhe të ngjashme të çdo tremujori, por jo më pak se 37.50 € për tremujor.

  • Nëse një tatimpagues i përshkruar më lartë nuk ka të ardhura në një periudhë tremujore, nuk kërkohet pagesë, por tatimpaguesi duhet të dorëzojë deklaratën e këstit tremujor për periudhën kur nuk ka obligim tatimor.

Për më shumë sqarime, po ju japim disa shembuj:

tabela

 

Pra, obligimi për të paguar nuk mund të jetë më i vogël se 37.50€

 

 

Administrata Tatimore e Kosovës