Njoftim për tatimpagues – Përmbushja e detyrimeve, shmang bllokimet në Importe!

Publikuar më August 14, 2013 14:48

3

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë Personat e Tatueshëm – Deklaruesit e TVSh-së, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimin në kohë dhe në mënyrë reale.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te Mos deklaruesit apo Nën deklaruesit e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Disa nga tatimpaguesit e regjistruar si Deklarues të TVSh-së, nuk zbatojnë këtë obligim, andaj ATK u bënë thirrje që të deklarojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor.

Pra, ATK ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tatimore, në të kundërtën, do të ndërmerren masat ndëshkuese të përcaktuara me legjislacionin tatimor.

Si një nga masat që së shpejti do të ndërmerr Administrata Tatimore e Kosovës, do të bëjë bllokimin e importit të mallrave për të gjithë mos deklaruesit – nën deklaruesit e TVSh-së. Nëse edhe më pas, tatimpaguesit e tillë nuk do t’i përmbushin detyrimet e tyre tatimore, ATK do të anulojë / tërheqë Çertifikatën e TVSh-së.

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më të mira shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie të qëndrueshme ekonomike dhe shoqërore.

Faleminderit që paguani tatimin dhe kontribuoni në zhvillimin e vendit tonë!

                                                                                                Administrata Tatimore e Kosovës