(sq)

Gjithashtu, ju rikujtojmë se Raportimi bëhet Online nga Ueb faqja e ATK-së

www.atk-ks.org , duke klikuar në linkun Raporto Blerjet mbi 500 euro, i cili gjendet në rubrikën e Shërbimeve Elektronike, në anën e majtë të ueb faqes, ku përmes linkut Udhëzime, mund të informoheni për të gjithë hapat që duhet ti ndërmerrni për të dorëzuar Raportin e blerjeve.

Për më shumë informata, vizitoni zyrën tuaj regjionale të ATK-së!