Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i mallërave në stoqe

Shënimet e regjistrimit të mallrave, përfshijnë treguesit vijues:

 

Regjistrimi i mallrave duhet të mbahet me çmimin e kostos.

Administrata Tatimore e Kosovës, i rikujton të gjithë tatimpaguesit, të cilët nuk respektojnë afatin e paraparë për të regjistruar mallrat në stoqe, se do të jenë objekt i masave ndëshkuese të parapara me Legjislacionin Tatimor të Kosovës.

 Administrata Tatimore e Kosovës