Njoftim për tatimpagues – Shtyhet afati i deklarimit të TVSH-së, për periudhën Qershor/2014

Pra, për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, për periudhën Qershor/2014, afat i deklarimit do të konsiderohej nga 01.07.2014 dhe deri më 22.07.2014.

Me respekt,