Njoftim për tatimpagues – Transmetimi (dërgimi) i të dhënave nga Pajisja Elektronike Fiskale (PEF) në ATK

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor, të gjitha bizneset që janë të pajisura me Pajisje Elektronike Fiskale (Arkë Fiskale, Printer Fiskal, Sistem Fiskal) janë të obliguar të lëshojë Kupon Fiskal si dhe të bëjnë transmetimin(dërgimin) e raporteve periodike në ATK.

Pajisja Elektronike Fiskale(PEF) nuk duhet të llogaritet si aset që duhet patjetër ta posedoni, por këtë aset duhet ta përdorni duke lëshuar kuponë fiskal dhe të transmetoni të dhënat në ATK.

Mos lëshimi i kuponit fiskal nga PEF-i dhe mos transmetimi i të dhënave në ATK janë të ndëshkuara me ligjet në fuqi.

Gjithashtu ju njoftojmë se ATK në teren ka angazhuar Inspektoret tatimor të cilët do t’i kontaktojnë(vizitojnë) të gjitha ato biznese që nuk kanë transmetuar të dhënat në ATK nga Pajisja Elektronike Fiskale.

Me qëllim që mos të bëheni objekt i ndëshkimeve, ju kërkojmë që krahas lëshimit të kuponëve fiskal duhet edhe t’i transmetoni të dhënat në ATK nga Pajisja e juaj Fiskale në baza periodike. Transmetimin e të dhënave duhet ta bëni për të gjitha periudhat e mëhershme(të cilat nuk i keni transmetuar) dhe në periudhat në vazhdim.

Nëse keni probleme në transmetimin e të dhënave atëherë duhet të kontaktoni Operatorin Ekonomik nga ku jeni pajisur me: Arkë Fiskale, Printer Fiskal apo Sistem Fiskal, me qëllim që transmetimi i të dhënave në ATK të kryhet me sukses dhe i sigurt.