Njoftim për tatimpagues – Ulen normat e interesit për pagesat e vonuara

Pra, me këtë vendim është ulur norma e interesit vjetor për pagesën e vonuar të tatimeve / kontributeve nga 15% në 10.92% (në baza mujore 0.91%), si dhe është ulur norma e interesit vjetor për pagesën e vonuar të rimbursimeve nga 2.4% në 1.8% (në baza mujore 0.15%).

Ndryshimi i normave të interesit është një lehtësi per tatimpaguesit të cilët kanë obligime që rrjedhin nga pagesat e vonuara.

Synimi ynë i vetëm është ngritja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, andaj ju inkurajojmë që të paguani detyrimet tuaja tatimore, në mënyrë që të mos bëheni objekt i  ndëshkimeve.

Administrata Tatimore e Kosovës