Njoftim për tatimpagues – Vazhdon procesi i fiskalizimit

Publikuar më April 21, 2015 15:32

ImagesAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se vazhdon procesi i fiskalizimit në përputhje me Udhëzimin Administrativ Nr.01/2015 për Shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale.

Personat e obliguar për pajisje me PEF janë si vijon:

Të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të jenë në qasje të publikut, janë të obliguar që të shfrytëzojnë PEF dhe pajiset tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve.

Autorizimet për Operatorët e Licencuar

Operatorët e Licencuar nga Komisioni përkatës sipas dispozitave të Udhëzimit Administrativ Nr. 12/2009, konsiderohen të jenë të autorizuar për zhvillimin e procesit të fiskalizimit të tatimpaguesve. Brenda periudhës që lidhet me kontrollin e rregullt të PEF-ve, këta operator duhet të përtërijnë autorizimin nga NjMAF.

Aplikimi për Operator dhe Pajisje

Çdo prodhues, importues ose montues i PEF, mund të bëhet Operator i autorizuar i PEF, për një apo më shumë modele specifike në çdo kohë sipas kritereve të publikuara nga Njësia për Menaxhimin e Arkave Fiskale (NjMAF).

Ditari i instalimit, riparimit, mirëmbajtjes dhe servisimit

Secili PEF i shitur dhe instaluar duhet t’i nënshtrohet një kontrolli të rregullt teknik në baza të rregullta çdo 24 muaj. Raporti i kontrollit të rregullt dhe çfarëdo kontrolli tjetër duhet t’i dërgohet ATK-së, në formën elektronike, brenda 5 ditëve, pas kontrollit të kryer. Për pajisjet e tatimpaguesve të fiskalizuar, periudha 24 mujore aplikohet pas kontrollit të parë, pas hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ.

Synimi ynë i vetëm është ngritja e përmbushjes vullnetare të detyrimeve tatimore, andaj ju inkurajojmë që t’i përmbushni obligimet tuaja në përputhje me legjislacionin tatimor të aplikueshëm në Kosovë, në mënyrë që të mos bëheni objekt i  ndëshkimeve gjegjëse.

 

Administrata Tatimore e Kosovës