(sq)

Ky formular hyn në fuqi menjëherë. Nëse dëshironi që përfaqësuesi të marrë informatat tatimore, ju duhet të plotësoni këtë formular dhe ta dorëzoni në zyrën regjionale të ATK-së. Pa këtë autorizim, ATK nuk do t’ia japë informatat ndonjë personi veç atij të paraparë me ligj apo i autorizuar nga ju.

Për të shkarkuar formularin sipas procedures se rregullte përmes web faqes së ATK-së, hyni njësoj sikurse hyni për shkarkimin e deklaratës tatimore (gjegjësisht në linkun http://apps.atk-ks.org/edeclarations/) tek pjesa e “Shërbime elektronike” , kliko ikonen “Shkarko deklaratë elektronike”, apo mund ta merrni në zyrën regjionale të ATK-së që e keni më afër.  

 Pas vendosjes së “Numrit fiskal” dhe “Teksti me pamje”,  kliko “Vazhdo” . Një prej zgjedhjeve në meny është “Shkarko Autorizimin për Informata Tatimore”. Klikoni në atë zgjedhje me ç’rast në mënyrë automatike do të plotësohet pjesa e parë e të dhënave që kanë te bëjnë me “Informatat e tatimpaguesit” dhe mandej klikoni “Shkarko”.