Të nderuara institucione financiare,

Afati për dorëzimin e certifikatave të FATCAs (ato që lidhen me llogaritë paraekzistuese të entiteteve dhe tjetra që lidhet me përmbushjen e obligimeve të entitetit në lidhje me kërkesat e ndryshme të FATCAs (“certifikimi periodik”)) është më 1 Korrik duke pasuar vitin e tretë të plotë kalendarik pas datës kur entiteti është regjistruar dhe ka marrë GIIN. Megjithatë, freskimi i Portalit të Regjistrimit të FATCAs që përmban certifikimet e FATCAs NUK do të jetë në dispozicion para Korrikut 2018.

Entitetet që kanë obligim certifikatat deri më 1 korrik 2018, të dini se secili Zyrtar Përgjegjës (Responsible officers – RO) që kërkohet të certifikojë do të ketë jo më shumë se 3 muaj nga shpërndarja e certifikatave në Portalin e Regjistrimit të FATCA-s t’i dorëzojë ato. Me qëllim të ndihmës për Zyrtarët Përgjegjës në përgatitjen e plotësimit të certifikatave të FATCAs, IRS ka lëshuar  draft certification questions.

Zyrtarët Përgjegjës duhet t’i përgjigjen pyetjeve gjerësisht dhe në mënyrë të detajuar, duke përfshirë edhe ato nëse institucionet e huaja financiare (foreign financial institutions -FFIs) kanë bërë raportimet e duhura, a kanë bërë gjëra që do të mund të shkaktonin dështim të obligimeve të tyre, a ka pasur dështime për përmbushje të plotë të obligimeve, si dhe a përputhen strukturat dhe veprimet e tyre afariste me zinxhirin e raportimit. Për dështimet dhe ngjarjet  mosplotësuese, zyrtarët duhet të përshkruajnë problemin dhe të tregojnë datën(at) e përafërt të ndodhisë. Pastaj duhet të përshkruajnë veprimet që janë ndërmarrë nga FFI të përmirësojë problemin dhe të parandalojë që mos të ndodhë, si dhe datën(at) e përafërta të atyre veprimeve.

Për informata shtesë, shih IRS  Notice 2016-08 Timing of Submitting Preexisting Accounts and Periodic Certifications.