Numrat Fiskal

Modifikuar më gusht 23, 2012

04.08.2009 Aplikacioni për numër fiskal


04.08.2009 UDHËZIMIN ADMINISTRATIV Nr. 07 / 2009 PËR REGJISTRIMIN, ÇREGJISTRIMIN DHE PAJISJEN ME NUMER FISKAL


04.08.2009 Njoftim PËR PAJISJE ME NUMËR FISKAL