Njoftim për tatimpagues – ATK, së shpejti edhe me një shërbim të ri elektronik!

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Së shpejti do të ofroj edhe një shërbim të ri elektronik, ku përmes Sistemit Elektronik EDI do të mundësohet deklarimi i Pasqyrave Financiare, ashtu siç kërkohen me Ligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Shërbimi i ri elektronik, …

Njoftim për subjektet Prodhuese-ILP dhe TI që janë të pajisura me autorizime për lirime në import

Më qellim të zbatimit të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, dhe nenit 48 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Komisioni për Lirim në importe, Njofton Bizneset Prodhuese dhe ato të cilat importojnë Pajisej të Teknologjisë Informative se është bërë vazhdimi i afatit të vlefshmërisë për vendimet që janë lëshuar …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rifillon punën Ilir Murtezaj, në pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

Nga sot Ilir Murtezaj rifillon punën në pozitën e drejtorit të Përgjithshme të Administratës Tatimore të Kosovës, bazuar në Vendimin NR. 302/2020, të marr nga Kryeministri i Republikës së Kosovës Avdullah Hoti, për rikthimin në pozitën e drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së Ilir Murtezaj. Andaj, bazuar në kompetencat dhe përgjegjësit që ka drejtori i përgjithshëm …

Letër falemnderimi për media

Të nderuar gazetarë e përfaqësues të mediave, duke pas parasysh situatën dhe rrethanat nëpër të cilat po kalojmë si pasoj e pandemisë COVID 19, ATK këtë fundviti nuk ka mundur që t’ju takoj. Andaj, në shenjë falënderimi për bashkëpunimin e treguar gjatë këtij viti për raportimin e aktiviteteve të ATK-së në mënyrë tejet profesionale dhe …

Njomza Alaj

Komunikatë për media – Tërhiqet prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës ndaj ish u.d drejtorit të Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës Safet Krasniqi

Administrata Tatimore e Kosovës me datën 24.12.2020, ka pranuar Aktgjykimin me numër 2019:291344, të marrë me datë 11.12.2020 nga Departamenti Special-Gjykata Themelore në Prishtinë. Në këtë Aktgjykim Prokurori i Shtetit në mungesë të provave, tërhiqet nga ndjekja penale kundër të akuzuarit z.Safet Krasniqi, pasi  nga provat e administruara nuk është vërtetuar se i njëjti ka …

Takimi 2020

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban takimin përmbyllës për vitin 2020 me palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës sot ka mbajtur takimin përmbyllës për vitin 2020 më palët e interesit, në të cilin u diskutua ndikimi i pandemisë COVID 19 në sektorin e ekonomisë. Agjenda e diskutimit ishte ndikimi i pandemisë në të hyrat e ATK-së, borxhet dhe aktivitetet e tjera, zbatimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike-COVID 19, mos-deklarimi …

Njoftim për Tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të përcaktoj dhe sqaroj procedurat nga aspekti tatimor për implementimin e nenit 6,7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Thirrje nga ATK për punëtorët të cilët nuk i kanë të paguara kontributet pensionale!

Duke pas parasysh që jeni në periudhën kur shumë shpejt do të nis implementimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike, e me theks të veçantë aplikimi për tërheqjen e 10% nga Fondi i Kursimeve Pensionale, ATK i bënë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët kanë dyshime që punëdhënësi nuk i ka paguar kontributet pensionale të parapara …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nënshkruhet Marrëveshja për Bashkëpunim mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Administratës Tatimore të Kosovës

Sot gjatë një takimi të përbashkët mes Zëvendësues, Drejtorit të Administratës Tatimore të Kosovës Ekrem Hysenaj dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës Avni Ahmeti është finalizuar Marrëveshja e Bashkëpunimit në mes të dy institucioneve. Qëllimi i kësaj marrëveshje të nënshkruar mes z.Hysenaj dhe z.Ahmeti është që të mundësohet qasja në regjistrat pronësorë të …