Njoftim për tatimpagues – ATK verifikon mallrat pa origjinë

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, kërkohet dokumentimi i origjinës së mallit. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi do të përqendrohen pikërisht tek tatimpaguesit, të cilët posedojnë mallra pa origjinë. Secili tatimpagues duhet të jetë në gjendje të ofrojë dokumentacionin mbështetës, i …

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të …

Njoftim për Tatimpagues – Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjitha veprimtaritë ekonomike se janë të obliguara të mbajnë librat dhe regjistrimet konform legjislacionit tatimor. Veprimtaritë ekonomike, të cilat krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizikë, blerjet nga personat fizikë, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal …

Çertifikohen tetë hetues si ekspert në forenzikën financiare

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Çertifikohen tetë hetues si ekspert në forenzikën financiare

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë dhe Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), kanë çertifikuar 43 zyrtarë që kanë përfunduar programin njëvjeçar të trajnimit për forenzikë financiare. Pjesë e këtij grupi janë edhe tetë (8) hetues nga Divizioni i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës nga Administrata Tatimore e …

Vizite drejtorise rajonale

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj viziton drejtorinë rajonale të ATK-së

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj ka vizituar drejtorinë rajonale Prishtina 1, ku gjatë takimit drejtori foli për planet e këtij viti, për të cilat kërkoj angazhim të vazhdueshëm në arritjen e realizimit të tyre, njëkohësisht kërkoj ofrim të shërbimeve kualitative për tatimpaguesit. Murtezaj tha se Administrata Tatimore e Kosovës, është e përkushtuar në …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 1 janar 2019 dhe deri me datën 31 mars 2019, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK shembull i mirë sa i përket menaxhimit dhe parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka pritur në takim grupin e punës të përbërë nga deputetet e Kuvendit të Republikës së Kosovës znj. Albulena Haxhiu dhe z. Hajdar Beqa, të cilët monitorojnë zbatimin e Ligjit nr. 06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Në takim drejtori informoj grupin …

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj viziton drejtoritë rajonale të ATK-së

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj ka nisur sot vizitat në drejtoritë rajonale të ATK-së, ku fillimisht ka vizituar Drejtorin e Tatimpaguesve të Mëdhenj, drejtoritë rajonale Prishtina 2 dhe Prishtina 3.  Në këtë takim  drejtori i ATK-së, foli për planet e këtij viti, për të cilat kërkoj angazhim të vazhdueshëm në arritjen e realizimit …