Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Publikuar më May 4, 2016 08:50

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk janë duke përmbushur këtë detyrim ligjor.

Për personat fizik afarist dhe personat juridik, të cilët nuk mbajnë tatimin në burim, ATK do të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor. (more…)

NJOFTIM PËR MEDIA

Publikuar më April 30, 2016 19:20

Të nderuar qytetarë,

Extended-deadline5Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, deri me datën 04 maj 2016.

Afati i paraparë i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve janar, shkurt dhe mars, ishte nga data 01 prill 2016 deri më 30 prill 2016.

Duke marr parasysh faktin që deri më tani,  ka më shumë aplikime për  rimbursim të kuponëve fiskal, se sa dorëzim të plikove përkatëse, më qëllim që t’u jepet kohë e mjaftueshme për të dorëzuar  Plikot  (more…)

Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Publikuar më April 27, 2016 08:56

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me Legjislacionin Tatimor.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk i deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimin dhe Kontributet Pensionale.

Për personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, të cilët nuk deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale, ATK do të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor. (more…)

Page 28 of 125« First...1020...2627282930...405060...Last»