KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit

Publikuar më June 6, 2016 08:18

Administrata Tatimore e Kosovës, në bazë të autoritetit që i është dhënë me ligjin  Nr. 04/L-080, për Lojërat e Fatit, si dhe me udhëzimin Administrativ Nr. 03/2013,  administron me subjektet që merren me veprimtarinë e lojërave të fatit, duke bërë  licencimin e këtyre subjekteve, kontrollin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tyre.

ATK, konkretisht Departamenti për Funksione të Veçanta, kanë mbajtur takim me të gjithë përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit në Kosovë, të cilat janë të licencuar nga ATK, për të ushtruar këtë veprimtari.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i çështjeve që i preokupojnë të gjitha subjektet e kësaj fushë-veprimtarie, si dhe zbatimi  dhe respektimi në përpikëri, i të gjitha kërkesave  ligjore që dalin nga legjislacioni në fuqi, si në fushën e veprimtarisë së lojërave të fatit, ashtu edhe në nivel të legjislacionit tjetër tatimor në fuqi. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohen 143 printerë jo- fiskal

Publikuar më June 3, 2016 14:42

20160602_095001 (2)

Administrata Tatimore e Kosovës, në periudhën e fundit ka rikujtuar të gjithë tatimpaguesit se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet, të pajisen me Arka Fiskale dhe ti shfrytëzojnë në pajtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

Gjatë aktiviteteve të rregullta brenda orarit të punës dhe pas orarit, ATK-ja ka vërtetuar se një numër i tatimpaguesve, pavarësisht nga ftesa përmes njoftimeve publike për instalimin e pajisjeve fiskale dhe shfrytëzimin e tyre në pajtim me Udhëzimin dhe Ligjin, ka konstatuar mos zbatim të konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, klimë jo konkurruese dhe humbje për buxhetin e Kosovës.
(more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, gjithnjë më afër Tatimpaguesve

Publikuar më 13:30

007Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur  seminaret e organizuara për tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjakovë dhe Gjilan.

Tema e cila u prezantua/trajtua në këto seminare, ishte:

Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt.

Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte informimi i tatimpaguesve lidhur me trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, respektivisht aplikimin e ngarkesës së kundërt (Reverse Charge) për TVSH, brenda vendit.

Tatimpaguesit, u njoftuan gjerësisht për mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt për TVSH, brenda vendit lidhur me furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit. (more…)

Page 28 of 129« First...1020...2627282930...405060...Last»