KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, gjithnjë më afër Tatimpaguesve

Publikuar më June 3, 2016 13:30

007Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur  seminaret e organizuara për tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjakovë dhe Gjilan.

Tema e cila u prezantua/trajtua në këto seminare, ishte:

Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt.

Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte informimi i tatimpaguesve lidhur me trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, respektivisht aplikimin e ngarkesës së kundërt (Reverse Charge) për TVSH, brenda vendit.

Tatimpaguesit, u njoftuan gjerësisht për mënyrën e aplikimit të ngarkesës së kundërt për TVSH, brenda vendit lidhur me furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Publikuar më June 2, 2016 10:51

Vlerësimet_Rivlerësimet_DoganoreAdministrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit, veprimtaria e të cilëve është e lidhur me importin e mallrave / pajisjeve, në rastet kur këto importe iu nënshtrohen Vlerësimeve apo Rivlerësimeve Doganore. (more…)

Perceptimi i nivelit të korrupsionit për ATK-në nga 25% zbret në 18.2%

Publikuar më May 31, 2016 14:53

Perceptimi_i_nivSë fundi UNDP ka publikuar raportin i cili ka të bëj me shkallen e korrupsionit në institucione, në të cilin përfshihet  edhe Administrata Tatimore e Kosovës, ku perceptimi i prezantuar është në shkallen 18,2 % ose rreth 7 % më pak.

Përmbledhja e Pulsit Publik ofron një vështrim konciz të treguesve kyç të matur nga Anketa Pulsi Publik. Ndër të tjera, kjo anketë mbledhë të dhëna lidhur me mendimet e qytetarëve për Institucionet e Kosovës, me fokus në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë dhe ato zhvillimore. Kjo përmbledhje mbulon periudhën prej Shtatorit 2015 deri në Mars 2016 dhe ndjekë traditën e raporteve të kaluara duke analizuar situatën në zhvillim në Kosovë.

Për më tepër informacione keni linkun
(more…)

Page 29 of 129« First...1020...2728293031...405060...Last»