NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Publikuar më September 27, 2017 15:42

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 28.09.2017, përmes sistemit elektronik EDI, mundësohet regjistrimi për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, gjegjësisht gjenerimi i numrit të TVSH-së.

Tatimpaguesit, që obligohen apo vullnetarisht zgjedhin të regjistrohen për TVSH, kërkesën për regjistrim, do ta parashtrojnë përmes Sistemit Elektronik EDI.

Pasi të parashtrohet kërkesa nga ana e tatimpaguesit, sistemi do të bëjë verifikimin e të dhënave të tatimpaguesit. Vetëm për tatimpaguesin që plotëson të gjitha kriteret për Regjistrim në TVSH, regjistrimi do të bëhet në mënyrë elektronike. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Publikuar më September 26, 2017 11:34

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave.

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë subjekte të juridiksioneve të ndryshme tatimore, andaj me qëllim të zbatimit të ligjit dhe udhëzimit administrativ, Administrata Tatimore e Kosovës, kërkon që të gjitha bizneset që kanë obligim për raportim të transaksioneve të kontrolluara, të dorëzojnë formularin “Njoftimi i transaksioneve vjetore të kontrolluara”. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbyll biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës në Rajonin e Mitrovicë

Publikuar më September 23, 2017 15:42

Administrata Tatimore e Kosovës, ka vazhduar me aksionin e saj tek bizneset që merren me shitjen e derivateve të naftës,  të cilat nuk janë fiskalizuar.

Destinacioni i radhës ishte rajoni i Mitrovicës, ku gjatë aksionit të zhvilluar në teren, zyrtaret tatimor ka vërtetuar se një numër i vogël i tatimpaguesve nga kjo fushë, po rezistojnë  të pajisjen me arka fiskale. Gjatë këtij aksioni janë mbyllur 5 biznese të cilat merren me shitjen e derivateve, aksioni në fjalë do të vazhdoj edhe gjatë ditëve në vijmë, në mënyrë që instalimi i pajisjeve speciale fiskale dhe shfrytëzimin i tyre  të bëhet në pajtim me udhëzimin administrativ dhe ligjin. (more…)

Page 3 of 15112345...102030...Last»