Komunikatë për Media – Prezantohet vlerësimi i vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë

“Ministria e Financave dhe Agjencitë e saja tatim-mbledhëse kanë ndërmarrë dhe vazhdojnë të ndërmarrin veprime konkrete që ndikojnë mjaft në formalizmin e aktiviteteve të biznesit “, tha  ministri i Financave Bedri Hamza në takimin e sotëm të organizuar nga  Ministria e Financave dhe Zyra e BE-së në Kosovë, përmes projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Rikujtesë: Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave. Dispozitat e këtij …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2017

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 3 Nëntor ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2017. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMAT: -Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet e blera jashtë Kosovës -Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit   SEMINARI MBAHET: Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ZGJONA, në funksion të transparencës dhe një sistemi modern tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës ndër prioritetet kryesore ka përmirësimin e proceseve kyçe tatimore, përmes implementimit të shumë projekteve të cilat inkurajojnë përmbushjen e obligimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve, në funksion të një sistemi modern tatimor dhe në funksion të lehtësirave të arritjes së objektivave të përgjithshme. E një ndër ta është edhe  projekti i Zyrës …