(sq)

Ndërmarrjet Publike, të cilat ende nuk i kanë kaluar 18 muaj nga data e arritjes së marrëveshjes, mund të deklarojnë dhe paguajnë TVSh sipas inkasimit deri në skadimin e afatit të marrëveshjes. Ndërsa, Ndërmarrjet Publike, të cilat nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën sipas Vendimit Shpjegues Publik Nr. 02/2013, mund të bëjnë kërkesë në ATK …

(sq)

Gjithashtu,  kjo qasje ka ndikuar në ngritjen e efikasitetit përmes specializimit të stafit. Rezultatet e deritanishme kanë treguar zhvillim progresiv të këtij projekti i cili ka rezultuar me zgjerim në të gjitha zyrat regjionale. Përmes këtij projekti është arritur që të ngritën aftësitë shërbyese të ATK-së drejtë një administrate moderne, ku e rëndësishme është ndarja  …

(sq)

Çdo tatimpagues i cili është i pajisur me Arkë Fiskale, është i obliguar të lëshojë Kupon Fiskal, ndërsa nëse i njëjti lëshon kupon jo-fiskal përmes pajisjes jo fiskale, pajisja e tillë do t’i konfiskohet në harmoni me Neni 76 të Ligjin Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat dhe i njëjti në bazë të nenit 78 …

(sq)

 Gjithashtu, në kuadër të këtyre investimeve hyjnë edhe reformat të cilat kanë të bëjnë me bashkimin e ATK-së dhe Doganës në të ardhmen, me qëllimin e vetëm që të rrisim cilësinë e shërbimeve në raport me bizneset dhe qytetarët e Kosovës. “ Sot jam këtu për të ju dhënë përkrahje edhe në fushën e luftimit të …

(sq)

U.d. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Nahit Sharku shprehu konsideratën më të lartë për përfaqësuesit e bizneseve dhe institucioneve, dhe theksoi se bashkëpunimet e këtij niveli janë të një rëndësie të posaçme, pasi që përmes zërit të biznesit ne kemi arritur të kuptojmë nevojat dhe kërkesat e tatimpaguesve. Ne çdoherë do të kemi në …

(sq)

Vetëm pasi të keni deklaruar të dhënat tuaja përmes këtij aplikacioni, ju do të mund t’i dorëzoni fizikisht plikot në cilëndo zyre regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve. ATK do të shqyrtojë të gjitha aplikacionet, si dhe do të rimbursojë mjetet, ashtu siç është përcaktuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2015. Njëherësh, ju njoftojmë se …

(sq)

Përfaqësuesve të Ministrisë së Financave, mes të cilëve janë edhe Drejtori i Përgjithshëm i Doganave Lulzim Rafuna dhe u.d Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore  të Kosovës Nahit Sharku, iu prezantua nga homologet e tyre slloven në detaje përvoja sllovene për proceset e integrimit, përgatitja e bazës ligjore, çështjet organizative dhe çështjet e tjera të …

(sq)

Vendimi Shpjegues Publik nr. 01/2015 – Metodat Indirekte të Kontrollit      Anëtarët nga IKAF                                                              Anëtar nga SHKÇAK Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte …

(sq)

Në  Administratën Tatimore të Kosovës sot u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të detyrës së drejtorit të Administratës Tatimore të Kosovës, në të cilën mori pjesë edhe Ministri i Financave Avdullah Hoti.

(sq)

ATK ka të funksionalizuar Sistemin më të Ri Elektronik Tatimor – EDI, i cili mundëson deklarimin / pagesën e të gjitha tatimeve / kontributeve pensionale, trajtimin e formularëve tatimor, administrimin e aplikacionit EDI-t, korrigjimin e të gjithë formularëve tatimor, si dhe qasje të thjeshtë në historinë e tatimpaguesve, bilancin tatimor, etj. ATK është e vendosur …