Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet numri i vërtetimeve elektronike të nxjerra online

Ndër objektivat e Administratës Tatimore të Kosovës, është lehtësimi i procesit të përmbushjes, duke krijuar një mjedis të përmbushjes në të cilin ofrohen shërbime profesionale  në çdo kohë dhe nga çdo vend, pa kosto. ATK ka punuar që tatimpaguesit të kenë opsionale mënyrën e deklarimit dhe pagesës se tatimeve, duke u mundësuar përmes platformës elektronike …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Menaxhmenti i lartë i ATK-së diskuton planet për të ardhmen

Menaxhmenti i lartë i ATK-së nga data 10 deri me 12 Tetor 2018, ka mbajt punëtori lidhur me diskutimin e të arriturave të deri tanishme, si dhe sfidat të cilat e presin administratën tatimore në të ardhmen. Gjatë kësaj punëtorie u prezantuan rekomandimet nga raportet e institucioneve ndërkombëtare, të cilat monitorojnë punën e ATK-së, e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit mes ATK-së dhe Zyrës së të Hyrave Publike të Maqedonisë

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Zyra e të Hyrave Publike e Maqedonisë kanë nënshkruar sot Memorandum bashkëpunimi, i cili ka për qëllim shkëmbimin e përvojave, transferimin e njohurive dhe praktikave më të mira, përmirësimin e performancës së palëve, stimulimin e përmbushjes vullnetare tatimore, si dhe parandalimin, zbulimin dhe luftimin e evazionit tatimor në të dyja …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Trajnimet për inspektorët e rinj

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri, ka vizituar sot inspektorët e rinj, të cilët janë duke ndjekur trajnimet bazë lidhur me Legjislacionin Tatimorë. Drejtori Imeri tha para inspektorëve se është e  rëndësishme rritja e kapaciteteve të administratës, nivelit të njohurive, si dhe profesionalizmit, andaj  zhvillimi i këtij trajnim do të ndihmoj në këtë drejtim. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Universiteti Francez i Inovacionit dhe Ekspertizës Informatike ka ofruar bursa studimi

Programi i Epitech Albania – Universiteti Francez i Inovacionit dhe Ekspertizës Informatike, ka ofruar 6 (gjashtë) bursa studimi për Republikën e Kosovës, për vitin akademik 2018 – 2019. Përmes këtij programi mundësohet studimi në Universitetin e Francës për dy kandidatë pretendentë të cilët pas përfundimit të shkollimit do të jenë staf në Administratën Tatimore për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Në Stamboll prezantohet sistemi tatimor i Kosovës

Javën e kaluar në Stamboll të Turqisë është mbajtur një sesion informues “Klima e Investimeve në Kosovë” me synim të veçantë diasporën shqiptare. Në këtë konferencë, nga ATK ka marr pjesë Drejtori i Përgjithshëm Sakip Imeri, i cili ka prezantua sistemin tatimor të Kosovës. Përmes së cilit ka njoftuar pjesëmarrësit e këtij sesioni se Kosova …