NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Udhëzuesin për procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Publikuar më May 23, 2017 13:03

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr udhëzuesin lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor.

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është informimi i personave/tatimpaguesve për procedurat që duhet ndjekur për t’u pajisur me Vërtetim Tatimor, si dhe përgjegjësitë e zyrtarëve të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Drejtoritë rajonale, për të lëshuar Vërtetimin Tatimor.

Pajisja me Vërtetim Tatimor mund të bëhet në mënyrë manuale apo në mënyrë elektronike.

Personi fizik jo-afarist mund të pajiset me Vërtetim Tatimor on-line përmes ueb faqes së ATK-së apo përmes linkut https://evertetimi.atk-ks.org/ apo në cilëndo zyre rajonale më të afërt të SHET. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Publikuar më May 22, 2017 08:45

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës.

Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: (more…)

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Publikuar më May 15, 2017 10:30

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk janë duke përmbushur këtë detyrim ligjor.

Për personat fizik afarist dhe personat juridik, të cilët nuk mbajnë tatimin në burim, ATK do të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor. (more…)

Page 5 of 139« First...34567...102030...Last»