NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Njoftim për Institucionet Financiare

Publikuar më September 11, 2017 14:12

Të nderuara institucione financiare,

Tashmë është viti i tretë që kërkohet raportimi sipas Ligjit Nr. 05/L-013 që ka ratifikuar Marrëveshjen FATCA, në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës me qëllim të uljes së evazionit tatimor nga qytetarët e ShBA-së në lidhje me pasuritë e tyre financiare jashtë ShBA-së.

Bazuar në këtë marrëveshje, jo të gjitha institucionet financiare janë të obliguara të raportojnë për këtë qëllim në ATK, mirëpo, kjo varet nga aktivitetet dhe llogaritë tuaja që posedoni, si dhe nëse keni klientë që janë persona apo banorë të ShBA-së. (more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK, Nxjerr Vendimin Shpjegues Publik “ Aplikimi i Ngarkesës së Kundërt për Shërbimet e Blera Jashtë Kosovës”

Publikuar më August 29, 2017 15:01

Administrata Tatimore e Kosovës-Drejtori i Përgjithshëm,   në pajtim me nenin 9 të Ligjit 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat,  ka nxjerr Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2017 ” Aplikimi i Ngarkesës së Kundërt për Shërbimet e Blera Jashtë Kosovës”.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-es, për blerjen e shërbimeve jashtë vendit, kur kërkohet aplikimi i ngarkesës se kundërt (Reverse Charge) për TVSH.

Me theks të veçantë  qëllimi i trajtimit duke pas parasysh edhe vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë  lidhur me çështjet e natyrës së ngjashme. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Publikuar më August 28, 2017 09:57

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë.

Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara nga ATK për faljen e këtyre borxheve.

Administrata Tatimore e Kosovës, ka identifikuar të gjithë personat që kanë obligime të pashlyera dhe që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike, për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008.

Nga falja e borxheve publike për periudhën deri 31 Dhjetor 2008, sipas këtij Ligji përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj Administratës Tatimore të Kosovës, me kusht që të njëjtit: të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 01 Janar 2009 deri me 31 Dhjetor 2014. Pagesa e plotë e kryegjësë mund të bëhet deri më 1 Shtator 2017. (more…)

Page 6 of 151« First...45678...203040...Last»