Pajisu me Arkë Fiskale dhe lësho Kupon Fiskal!

Publikuar më March 14, 2014 09:02

Pajisu me ArkFiskale dhe Lesho Kupon FiskalAdministrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore dhe aty ku pagesa nuk bëhet përmes transferit bankar, janë të obliguar  që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kupon fiskal.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: bizneset mikro, të vogla, të mesme, të mëdha, të cilat nuk janë pajisur me Arkë Fiskale dhe ato që janë pajisur dhe nuk lëshojnë kupon fiskal gjatë shitjes apo kryerjes së shërbimeve.

Disa nga veprimtaritë, si: tregti, prodhim, shërbim, shëndetësi, hoteleri, arsim, transport, artistike-zbavitëse, etj. nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kupon fiskal.

  • Identifikimi dhe fiskalizimi i bizneseve të cilat nuk janë të pajisura me Arka Fiskale, si dhe identifikimi dhe ndërmarrja e masave korrigjuese për bizneset të cilat janë pajisur me Arka Fiskale dhe nuk lëshojnë kupon fiskal gjatë shitjes apo kryerjes së shërbimeve.

ATK, inkurajon të gjitha kategoritë e lartpërmendura që t’i përgjigjen në mënyrë të saktë kërkesës ligjore, në të kundërtën ATK, do të detyrohet që të ndërmarrë masat ndëshkuese konform legjislacionit tatimor, si: aplikimi i ndëshkimeve administrative apo edhe anulimi i Numrit Fiskal.

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju do të kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore.

Administrata Tatimore e Kosovës