Për ne

Modifikuar më tetor 13, 2015

 

Historiati  |  Zyra e Drejtorit |  Organogrami

HISTORIA JONË

ATK është themeluar me datën 17 Janar 2000 nën drejtimin dhe administrimin e UNMIK-ut. Drejtor i parë i ATK-së ishte ndërkombëtar i punësuar nga një kontraktues i USAID-it. Nga Tetori i vitit 2001 deri në Shkurt të vitit 2003, kishte bashkë-drejtorë nga USAID-i dhe vendor që ndanin rolin e drejtorit. Me 18 Shkurt 2003, autoriteti për Administratën Tatimore u bart nga UNMIK-u te Ministria për Ekonomi dhe Financa dhe mori detyrat e Drejtorit të ATK-së një vendor. Që nga ajo kohë, ATK ka funksionuar si një organizatë autonome, e menaxhuar krejtësisht nga banorë të Kosovës me këshillime dhe ndihmën e organizatave donatore ndërkombëtare në radhë të parë, USAID-i, BE dhe FMN.

Gjatë historikut të shkurtër të saj, ATK ka zhvilluar një strukturë organizative funksionale e cila në pjesën më të madhe të saj është në pajtim me praktikat më të mira ndërkombëtare. Ka një qendër përpunimi të dokumenteve, të centralizuar, përmes së cilës përpunohen të gjitha deklaratat,po ashtu ka filluar decentralizimi procedimit tei TVSH-se me qellim te intervenimit te përmbushjes se menjëhershme. Është krijuar edhe një njësi për tatimpaguesit e mëdhenj që merret me tatimpaguesit më të mëdhenj në Kosovë, që njëherit është praktika më e mirë ndërkombëtare.  Legjislacioni tatimor i Kosovës është pranuar si nga FMN-ja ashtu edhe nga Komisioni Evropian si legjislacion transparent dhe ne harmoni me standardet ndërkombëtare.

Me gjithë zhvillimin e vet dhe asistencën e dhënë, ATK ende duhet shumë për të bërë që të jete Administratë Tatimore moderne, eficiente dhe një organizatë prijëse shtetërore në Kosovë.

Vizioni ynë është që Administrata Tatimore:

–   të formojë dhe ta ruaj një imazh pozitiv për të mirën e shtetit te Kosovës,

–   të respektohet nga klientët tanë dhe të njihet nga organizatat dhe institucionet ndërkombëtare,

–   të përbëhet nga personeli profesionist dhe energjik që do të garantojnë një nivel të lartë të transparencës dhe modernizimin e shërbimeve tona në raport me klientët tanë, përmes të cilës ne do të bëhemi burimi kryesor i të hyrave për shtetin e Kosovën.

Suksesi ynë varet kur të gjithë ne marrim pjesë në ndarjen e vlerave të njëjta.

Administrata Tatimore do të ec përpara falë këtyre vlerave gjatë tërë punës sonë:

  • Integriteti dhe sinqeriteti do të jenë gurë themeli i institucionit tonë, që sigurojnë një trajtim të barabartë ndaj tatimpaguesve dhe zbatim të drejtë të ligjeve
  • Profesionalizmi do të jetë çelësi i suksesit në përmbushjen e misionit tonë, duke synuar në përmirësime të vazhdueshme drejt standardeve më të larta të suksesit
  • Transparenca do të jetë elementi kyç për ndërtimin e lidhjeve të forta me tatimpaguesit dhe të besimit në Administratën Tatimore 
  •  Respekti ndaj tatimpaguesve dëshmohet përmes kontakteve tona në të cilat ne i pranojmë të drejtat e tyre dhe obligimet tona  
  •  Fleksibiliteti do të jetë bazë për zhvillimet e reja në organizatën tonë   

Misioni ynë është:

  •  të shtohet në maksimum përmbushja vullnetare e obligimeve, duke i dhënë përqendrim të plotë legjislacionit dhe rregulloreve tatimore
  • të ofrojmë shërbime profesionale, transparente dhe efektive për komunitetin e tatimpaguesve në mënyrë që ata të kuptojnë obligimet e tyre të pagesës së tatimeve; dhe
  • të sigurojmë zbatim të drejtë dhe të njëllojshëm si dhe fuqizimin e ligjeve tatimore me qëllim që të mblidhen të hyra për buxhetin e Kosovës në një mënyrë efikase dhe me kosto të ultë.