Perceptimi i nivelit të korrupsionit për ATK-në nga 25% zbret në 18.2%

Së fundi UNDP ka publikuar raportin i cili ka të bëj me shkallen e korrupsionit në institucione, në të cilin përfshihet  edhe Administrata Tatimore e Kosovës, ku perceptimi i prezantuar është në shkallen 18,2 % ose rreth 7 % më pak.

Përmbledhja e Pulsit Publik ofron një vështrim konciz të treguesve kyç të matur nga Anketa Pulsi Publik. Ndër të tjera, kjo anketë mbledhë të dhëna lidhur me mendimet e qytetarëve për Institucionet e Kosovës, me fokus në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë dhe ato zhvillimore. Kjo përmbledhje mbulon periudhën prej Shtatorit 2015 deri në Mars 2016 dhe ndjekë traditën e raporteve të kaluara duke analizuar situatën në zhvillim në Kosovë.

Për më tepër informacione keni linkun

 

Figura 4: Indekset e demokratizimit dhe besueshmërisë ekonomike

 

Tabela 4: Perceptimet për nivelin e korrupsionit në shkallë të lartë në institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare në Kosovë