Falja e borxheve tatimore

Ligje
Udhëzime
Forma e ankesës
Listat e borxhlinjëve

Falja e borxheve – FORMA E ANKESËS


Fletëpalosje – INFORMATA PËR BORXHIN TATIMOR


Ligji Nr. 05/L-43 – LIGJI PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE


Ligji Nr.05/L-119 – PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 05/L-043 PËR FALJEN E BORXHEVE PUBLIKE


Udhëzimi administrativ Nr. 04/2015 – PROCEDURAT E FALJES SË BORXHEVE PUBLIKE


Kërkesa për pjesëmarrje në programin për faljen e borxhit publik


Listat e bizneseve 2000-2008


Listat e personave fizik 2000-2008


Listat e bizneseve 2009-2014


Listat e personave fizik 2009-2014