Kompanitë e licencuara

Emri dhe NF i Operatorit Ekonomik Pajisjet Elektronike Fiskale(PEF) të Certifikuara
Lloji Modeli Doracaku i përdorimit
“GEKOS” SH.P.K., me Nr. Fiskal 600162268 Arkë Fiskale DP-05 Shkarko
Arkë Fiskale DP-25 Shkarko
Arkë Fiskale DP-35 Shkarko
“Dukagjini” Sh.p.k. ,me Nr. Fiskal 600249420 Arkë Fiskale Favourite Shkarko
N.T.SH. ” Enternet “ , me Nr. Fiskal 600339205 Arkë Fiskale EN-35 Shkarko
Arkë Fiskale EN-05 Shkarko
Printer Fiskal FP-700 Shkarko
Sistem Fiskal – Derivate ENT SF-01 Shkarko
“BBROS ” L.L.C. , me Nr. Fiskal 601070890 Nuk ka të Certifikuar asnjë PEF
“SERVICE GLOBAL EU ” SH.P.K. , me Nr. Fiskal 601164990 Sistem Fiskal – Derivate DOMS-SG EU Shkarko
Sistem Fiskal – Derivate DOMS-SG EU02 Shkarko
N.T.”GLOBAL TRADE”,me Nr. Fiskal 600018338 Nuk ka të Certifikuar asnjë PEF