Tatimi i paragjykuar

Rregullore – Ligje
Udhëzime
Rregullore – Ligje
Rregullore nr. 2000/29
Rregullore nr. 2000/29 – Mbi vënien e Tatimit të Paragjykuar (Paushall)
Rregullore nr.2001/40
Rregullore nr.2001/40 – Ndryshimi i rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/29 mbi themelimin e Tatimit të Paragjykuar
Udhëzime
Udhëzim Administrativ nr. 2000/03
Udhëzim Administrativ nr. 2000/03 – Mbi zbatimin e rregullores për vendosjen e Tatimit të Paragjykuar