Tatimpaguesit jo-aktiv

  1. Bizneset e de-aktivizuara nga ATK
  2. Bizneset e çregjistruara pas kërkesës së tatimpaguesit
  3. Bizneseve që u është anuluar Numri Fiskal
  4. Bizneseve që u është anuluar certifikata e TVSH-së 
  5. Bizneset që iu ka ndryshuar statusi i TVSH-së nga Deklarues në Jo-deklarues

Bazuar në paragrafin 6 të nenit 12 si dhe paragrafët 1,2 dhe 3 të nenit 23 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe nenet 13,14 dhe 16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010,  transaksionet e kryera me bizneset e publikuara në listën 1, 2, 3, 4 dhe  5 nuk do t’ju njihen për qëllime të shpenzimit në një deklaratë tatimore të të ardhurave apo kërkesës për rimbursim të TVSh-së. Kurse për transaksionet e kryera me bizneset e publikuara në listën 6 nuk do t’ju njihet kërkesa për rimbursimin e TVSh-së. Nëse ndonjë tatimpagues është në listën e tatimpaguesve jo- aktiv ndërsa ai është tatimpagues aktiv, duhet të bëjë kërkesë në ATK  për aktivizimin e tij. Kërkesa do të bëhet në Zyrën Regjionale të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve dhe më pas Aktivizimi do të bëhet nga Shërbimi dhe Edukimi i Tatimpaguesve në Zyrën Qendrore të ATK-së në Prishtinë. Gjithashtu, në bazë të Nenit 19, 32, si dhe 34 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, ATK ruan të drejtën të vlerësoj obligimin tatimor si dhe ndërmarrjen e të gjitha masave për mbledhjen e tatimit, nëse ATK gjen fakte se  tatimpaguesi ka zhvilluar aktivitet ekonomik, ndërsa është në listën e tatimpaguesve jo- aktiv.