Shpjegimet Publike

Modifikuar më nëntor 1, 2017

23.08.2017 Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2017 – Aplikimi i ngarkesës së kundërt për shërbimet e blera jashtë Kosovës


04.07.2017 Vendim Shpjegues Publik Nr.02/2017 – Nxitjet dhe motivimet për marrje të kuponëve fiskal


12.04.2017 Vendim Shpjegues Publik Nr.01/2017 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës (FKPK)


22.12.2016 Vendim Shpjegues Publik Nr.05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt


09.08.2016 Vendim Shpjegues Publik Nr.04/2016 – Trajtimi i Donacioneve për qëllime tatimore


02.06.2016  Vendim Shpjegues Publik Nr.3-2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore


09.03.2016 Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2016 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit


25.02.2016 Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2016 – Furnizimi i shërbimeve në lëminë e ndërtimit (Aplikimi i ngarkesës së kundërt)


03.12.2015 Vendimi Shpjegues Publik Nr.04/2015 – TRANSAKSIONET E MULLINJVE


26.06.2015  Vendimi Shpjegues Publik Nr.03/2015 – Ndryshimet në pajisjet elektronike fiskale – Aplikimi i normës së reduktuar të TVSH-së


22.06.2015 Vendimi Shpjegues Publik Nr.02/2015 – Dorëzimi i kuponëve fiskal dhe rimbursimi i mjeteve


18.05.2015 Vendimi Shpjegues Publik Nr.01/2015 – Metodat indirekte të kontrollit


 23.12.2014 Vendim Shpjegues Publik Nr.06/2014 – Tatuarja e pensioneve me rastin e tërheqjes nga FKPK


26.11.2014 Vendim Shpjegues Publik Nr. 05/2014 Trajtimi tatimor i përfitimeve në natyrë shujtave për të punësuarit


26.11.2014 Vendim Shpjegues Publik Nr. 04/2014 Vlerësimet dhe Rivlerësimet doganore


26.05.2014 Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2014 Lindja e detyrimeve tatimore për TVSh mbi mallrat e vendosura në aranzhimet e Doganës, si: Depot Doganore


20.03.2014 Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2014 – Procedurat për transferimin e pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit


14.03.2014 Vendimi Shpjegues Publik Nr. 1/2014 për Të Ardhurat e tatueshme nga Ndërtimi Afatgjatë


05.12.2013 VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR 04/2013 – Ç’regjistrimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar


04.11.2013 VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR.03/2013 – Për trajtimin tatimor të furnizimeve dhe importeve kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian


16.10.2013 VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR.02/2013– SHUMA E TATUESHME NË FURNIZIMET ME TVSH PËR NDËRMARRJET PUBLIKE


12.09.2013 VENDIM SHPJEGUES PUBLIK NR. 01/2013 -RREGULLAT IMPLEMENTUESE TË LIGJIT PËR FONDET PENSIONALE TË KOSOVËS


 05.10.2012 Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve


 07.03.2012 Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2012 Vendim Shpjegues Publik Nr. 02/2012 per Trajtimin e transaksioneve te Sigurimit dhe Ri-sigurimit


01.03.2012 Vendim Shpjegues Publik Nr.1/2012 Vendim Shpjegues Publik Nr.1/2012 per Shumen e tatueshme ne furnizimet me TVSH -Ndermarrjet Publike


26.10.2010 Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2010 Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2010 – Procedurat e Rimbursimit/ Kthimit të mjeteve të paguara tepër


16.08.2010 Shpjegimi_Publik_IPA_02_2010 Vendim shpjegues publik Nr: 02 / 2010 Për trajtimin tatimor të furnizimeve të liruara në pajtim me nënparagrafin 3.1 të Nenit 33 të Ligjit mbi TVSH-në kur furnizohen drejtpërdrejtë nga KE dhe lirimet në import në pajtim me nënparagrafin 2.1 të Nenit 30 të Ligjit mbi TVSH-në kur financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian (KE) (shkarko formën për lirim nga TVSH në Importe).


09.08.2010 Vendim Shpjegus Publik Nr 1 2010 Vendim Shpjegues Publik Nr.01/2010 për Raportimin e Blerjeve mbi 500€


13.11.2009 Shpjegim_Publik_05_2009 Vendim Shpjegues Publik Nr.05/2009 për: Zhvlerësimin dhe dëmtimin e aseteve të Ndërmarrjeve me Pronësi Publike (NPP)


16.09.2009 Vendim_i_Shpejgimit_Publik 04/2009 Vendim Shpjegues Publik Nr.04/2009 – Borxhet e Organizatave Buxhetore si rezultat i Ndëshkimeve


15.07.2009 Sh_P Menyra_Tatuarjes_pensioneve Shpjegues Publik për Trajtimin për çështje tatimore i pensioneve me shumë të tërësishme.


15.07.2009 Sh_P_Interesat_depozitat_OJQ Shpjegues Publik për Depozitat e Organizatave Joqeveritare me status të Përfituesit Publik.


28.05.2009 Shpjegim Publik Përshkrimi i implementimit të nenit 26 të marrëveshjes IPA


27.05.2008 Shpjegim_Publik_26052008 Shpjegim Publik – Zhvleresimi i pasurise se ndermarrjeve te privatizuara


04.01.2008 Udhezim_Ndermarrjet_ndertimore Udhezim – Ndermarrjet Ndertimore


25.10.2007 Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe Kthimit të mjeteve të paguara tepër Udhëzim për Procedurat e Rimbursimit / Rikthimit dhe Kthimit të mjeteve të paguara tepër


10.10.2007 Shpjegime_publike Shpjegime publike


30.07.2007 Udhëzimi për trajtimin tatimor të OJQ-ve, me Statut të Përfitimit Publik Udhëzimi për trajtimin tatimor të OJQ-ve, me Statut të Përfitimit Publik


28.05.2007 Udhezim_certifikata Udhëzim për aplikimin dhe pajisjen me Certifikat të TVSH-së


13.09.2006 MemoJo_Rezidentet_SH Memorandum shpjegues publik për Jo-Rezidentët